اگر از اصلاح با تیغ و کندن یا وکس کردن موهای ناخواسته ناخوشنودید، حذف موهای زائد با لیزر پیشنهاد تامل برانگیزی است. لیزر موهای زائد به یکی از روش های زیبایی متداول در آمریکا تبدیل شده است. در این روش پرتوهای نور به صورت متمرکز به فولیکول های مو تابیده می شود و در رنگدانه آن جذب می شود و…